Ungdomskultur før og nå

Ungdomskultur før og nå

Marthe Johanne Moe, Lene Lie
Læringsstien går i dybden på begrepet ungdom og ser på hva som har preget ungdomskulturer gjennom tidene.

Hva vil det si å være en ungdom? Ungdomgenerasjonene har gjennom tidene vært ganske ulike, men de har også hatt noe til felles: De har markert avstand til foreldregenerasjonen på ulikt vis. Når du har fullført denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare begrepet "ungdom"
 • beskrive hva som kjennetegner ungdomskulturer
 • reflektere over hva som former en ungdomskultur
 • presentere en valgt subkultur du har fordypet deg i
Ungdomskultur før og no

Ungdomskultur før og no

Marthe Johanne Moe, Lene Lie
Læringsstien går i djupna på omgrepet ungdom og ser på kva som har prega ungdomskulturar gjennom tidene.

Kva vil det seie å vere ein ungdom? Ungdomgenerasjonane har gjennom tidene vore ganske ulike, men dei har også hatt noko til felles: Dei har markert avstand til foreldregenerasjonen på ulikt vis. Når du har fullført denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare omgrepet "ungdom"
 • beskrive kva som kjenneteiknar ungdomskulturar
 • reflektere over kva som formar ein ungdomskultur
 • presentere ein vald subkultur du har fordjupa deg i
Skryt av noen du setter pris på!

Skryt av noen du setter pris på!

Marion Federl
Lag en enkel fest- eller hyllesttale etter oppskrift. Sett opp vurderingskriterier og hold talen for klassen.

En tale som handler om å gi en person ros og skryt, kaller vi en hyllesttale. Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kjenne ei grunnoppskrift på en hyllesttale
 • kunne lage og holde en kort hyllesttale selv
 • kunne vurdere en hyllesttale
The short answer text

The short answer text

Sonja Nygaard Joki, Ingeborg Madsen Sveen
Learn how to write a good short answer text on the written exam

When you have completed this learning path, you should:

 • know more about the requirements of the short answer task on the written exam
 • learn more about how to interpret the main intention(s) of a task and how to plan and structure your answer
 • have worked with some relevant examples of short answer texts
Samfunnsforhold og statsutvikling, 700–1500

Samfunnsforhold og statsutvikling, 700–1500

Inga Berntsen Rudi, Annikken Johansen, Kommuneforlaget
Læringssti som tar for seg smafunnsforhold og statsutvikling i Norge i perioden 700–1500.

Etter at du har fullført denne læringsstien, skal du:

 • kunne gi kjennetegn på høvdingsamfunnet i tidlig norsk middelalder
 • vite hvordan innføringen av kristendommen i Norge skjedde, og hvordan det påvirket både maktforholdene og folk flest
 • kunne drøfte hvordan vikingtiden har blitt brukt som politisk middel i ettertiden
Du i samfunnet

Du i samfunnet

Inga Berntsen Rudi, Gro-Anita Mortensen
Hva er det som former oss og gjør oss til den vi er? Er det de genene vi arver fra foreldrene og familien vår, eller er det forholdene vi vokser opp under?

Etter at du har fullført denne læringsstien skal du:

 • vite hva sosialisering betyr
 • kunne vurdere hvilke sosiale roller du har i samfunnet
 • ha kunnskap om hva som danner identiteten din
 • vite hva normer og kunne gi eksempler på formelle og uformelle normer
Sjangre på nett

Sjangre på nett

Albertine Aaberge
Hva er typisk for sjangre på nett, og hva kjennetegner disse sjangrene?

Etter arbeidet med denne læringstien skal du:

 • kjenne til ulike typer nettsjangre
 • kunne finne og beskrive sjangre på nett med utgangspunkt i innhold, formgivning og formål
 • forstå hvordan sjangre på nett utvikles
Artihkele, faage-tjaalege jïh essaye

Artihkele, faage-tjaalege jïh essaye

Liv Karin Joma
Daennie learoe-baalkesne åadtjoeh lïeredh guktie artihkelem, faage-tjaalegem jïh essayem tjaeledh.

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme edtjh:

 • maehtedh artihkelem tjaeledh
 • maehtedh faage-tjaalegem tjaeledh
 • maehtedh essayem tjaeledh
Båatsoe

Båatsoe

Liv Karin Joma
Daennie learoe-baalkesne åadtjoeh tjaalegh lohkedh jïh goltelidh båatsoe-jielemen bïjre. Lissine åadtjoeh laavenjassh teemese darjodh.

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie:

 • tjaalegh lohkeme jïh goltelamme båatsoe-jielemen bïjre
 • edtjh baakoeh jïh dïejvesh maehtedh nuhtjedh båatsoe-jielemen bïjre
 • edtjh maehtedh tjaalegh teeman båatsoe-jielemen bïjre tjaeledh

 

 

 

Forskning

Forskning

Kristin Bøhle
I denne læringsstien skal du lære om naturvitenskapelige arbeidsmetoder, måleusikkerhet og kildekritikk.

I denne læringsstien skal du lære om naturvitenskapelige arbeidsmetoder, måleusikkerhet og kildekritikk. Dette er nyttig bakgrunnskunnskap som du trenger til alt arbeid med naturfag.

 

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til naturvitenskapelige arbeidsmetoder og kritisk kildebuk
 • kunne planlegge og gjennomføre ulike undersøkelser der du kan identifisere variabler og begrense måleusikkerhet
 • forstå hvordan modeller kan brukes, og at de har begrenset gyldighet