Nasjonal digital læringsarena
placeholder

Er grønn vekst mulig?

Hans Græsli
I denne læringsstien skal du få lære om grønn vekst, nedvekst og frikopling. Er det mulig å skape en bærekraftig grønn vekst, eller må vi ha nedvekst?

Kan vi ha økonomisk vekst i ei bærekraftig framtid, eller må vi ha nedvekst for at verdens utvikling skal være bærekraftig? I denne læringsstien skal du bli kjent med argumentene for begge sider av saken, og kanskje klarer du å gjøre deg opp en mening selv.

Læringsmål:

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare hva som menes med grønn vekst
 • forklare hva som menes med nedvekst
 • forklare begrepet frikopling
 • argumentere både for at grønn vekst er mest i tråd med en bærekraftig utvikling, og for at nedvekst er mest i tråd med en bærekraftig utvikling
placeholder

Gjør klesbransjen mer bærekraftig

Hans Græsli
I denne læringsstien skal du lære mer om klesbransjen og bærekraft. Kanskje har du forslag til hvordan klesbransjen kan bli mer bærekraftig?

I arbeidet med denne læringsstien skal du

 • forstå begrepet grønnvasking og trene deg på å vurdere om bedrifter driver med grønnvasking
 • få innblikk i hvordan noen aktører forsøker å endre klesbransjen
 • forstå hva FNs bærekraftsmål går ut på, og hva som ligger i de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling
 • bruke de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling til å vurdere klesbransjen kritisk og trene på å tenke kreativt og komme med egne forslag til forbedringer

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i alle fag, men noen artikler og oppgaver kan passe spesielt godt i samfunnskunnskap og geografi og på utdanningsprogrammene håndverk, design og produktutvikling og salg, service og reiseliv.

Universell utforming

Universell utforming

Johannes Leiknes Nag
Læringssti om universell utforming. Hvorfor er det nødvendig, og hvordan tilpasse webelementer på en nettside?

Universell utforming handler om å utvikle løsninger som er brukervennlige for alle brukergrupper. I medieproduksjon må vi ta hensyn til universell utforming på mange områder. Ofte kan det dreie seg om teknisk utførelse, men det kan vel så gjerne være rent designmessig arbeid.

 

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

 • kjenne til hvilke krav som stilles til universell utforming, og hvem som må forholde seg til dem

 • forstå hvorfor nettsider skal utformes universelt

 • kunne tilpasse design og funksjonalitet på en nettside slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming

Presseetikk og PFU

Presseetikk og PFU

Eva Sophie Wolff-Hansen
Presseetiske feiltrinn får konsekvenser. Vi studerer Sofie-saken, som belyser sentrale områder av presseetikken, og du skal delta i et PFU-rollespill.

I denne læringsstien

 • lærer du om Vær Varsom-plakaten og selvjustisen i pressen
 • får du kjennskap til hvordan Pressens faglige utvalg jobber
 • får du trening i å vurdere og analysere saker som handler om presseetiske feiltrinn
 • får du kunnskap om hvorfor det er viktig at media følger etiske normer og gjeldende regelverk
 • skal du gjennomføre rollespillet "Ungdommens PFU"

Mediebruk og statistikk

Mediebruk og statistikk

Jan-Arve Overland, Ragna Marie Tørdal
En læringssti om hvordan du kan lese, forstå og formidle statistikk om mediebruk blant ungdom.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • vite hva som kjennetegner de unges mediebruk i dag med hensyn til tidsbruk og innhold
 • forstå hvorfor de unges mediebruk er ulik mediebruk i andre aldersgrupper
 • kunne lese, analysere og tolke enkel statistikk
 • kunne presentere statistiske data om mediebruk for andre

 

placeholder

Utforsk egen mediebruk og egne medievaner

Jan-Arve Overland, Ragna Marie Tørdal
I denne læringsstien skal du utvikle mediebevisstheten din gjennom å skaffe deg innsikt i hvordan du selv og andre bruker mediene.

Hensikten med denne læringsstien er at du skal utvikle mediebevissthet gjennom å skaffe deg innsikt i hvordan du selv og andre bruker mediene.

Når du har jobbet deg gjennom læringsstien, skal du

 • ha et bevisst forhold til egen mediebruk og egne medievaner
 • ha trent på å lese og forstå statistiske data
 • vite hva ulike medieundersøkelser avdekker av fakta om mediebruk i ulike grupper i Norge
Byggeklosser i den digitale grunnmuren

Byggeklosser i den digitale grunnmuren

Dette kurset tar deg igjennom det mest sentrale angående elektromagnetisk kompabilitet og kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett.

Dette kurset består av en videoserie som gjennomgår det mest sentrale i vår digitale grunnmur. Det forklarer hva vi mener med elektromagnetisk kompatibilitet, og hvordan vi sikrer god kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett. Kurset er utviklet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og er tilrettelagt med refleksjonsspørsmål av NDLA.

Materialer (BA)

Materialer (BA)

Thomas Bedin, Harald Breilid, Knut Grønvold, Hallstein Berre
Materialer brukes for å lage produkter. Når vi kjenner egenskapene til et materiale, kan vi finne ut hva det egner seg best til.

I denne læringsstien skal du

 • lære hva materialer er, og hvordan materialer blir brukt i ditt framtidige yrke
 • få kjennskap til noen av de viktigste materialene på ditt utdanningsprogram
 • gjøre undersøkelser av noen materialer
 • vurdere hva ulike materialer kan brukes til

Mitt prosjekt for økt fysisk aktivitet

Mitt prosjekt for økt fysisk aktivitet

Karl Henrik Aanesen
Fysisk aktivitet har mange positive effekter. Hvordan kan du og klassekameratene dine bli mer aktive i hverdagen?

Fysisk aktivitet kan gi deg bedre humør, økt energi og bedre psykisk helse. Det er mange ulike ting du kan gjøre for å bli mer aktiv i hverdagen din. I denne læringstien skal du

 • få tips til ulike aktiviteter som kan passe for deg
 • få kunnskap om de positive effektene av fysisk aktivitet
 • reflektere over betydningen av fysisk aktivitet
 • sette opp en arbeidsplan og gjennomføre et fireukersprosjekt for økt fysisk aktivitet

Denne læringsstien er tverrfaglig og kan brukes i mange ulike fag. Den egner seg også godt som en generell introduksjon til temaet fysisk aktivitet i ulike fag.

Prosjekt gjenvinningsanlegg

Prosjekt gjenvinningsanlegg

Fred Berglyd
Denne læringsstien tar dere steg for steg gjennom et fordypningsprosjekt i automasjon i YFF.

Denne læringsstien tar dere steg for steg igjennom dette fordypningsprosjektet i YFF.