Vignett i film og TV NN

Vignett i film og TV NN

Atle Kold Hansen
Undersøk vignetter og planlegg eller lag ein sjølv.

Etter gjennomført sti skal du:

 • vite kva som kjenneteiknar ein god vignett
 • setje vignett i film og TV i samanheng med uttrykkshistoria
 • kunne utvikle eit visuelt konsept for ein vignett
 • planleggje produksjonen av ein vignett

Vignett i film og TV

Vignett i film og TV

Atle Kold Hansen
Undersøk vignetter og planlegg eller lag en selv.

Etter gjennomført sti skal du:

 • vite hva som kjennetegner en god vignett
 • sette vignett i film og TV i sammenheng med uttrykkshistorien
 • kunne utvikle et visuelt konsept for en vignett
 • planlegge produksjonen av en vignett

Ungdomskultur før og nå

Ungdomskultur før og nå

Marthe Johanne Moe, Lene Lie
Læringsstien går i dybden på begrepet ungdom og ser på hva som har preget ungdomskulturer gjennom tidene.

Hva vil det si å være en ungdom? Ungdomgenerasjonene har gjennom tidene vært ganske ulike, men de har også hatt noe til felles: De har markert avstand til foreldregenerasjonen på ulikt vis. Når du har fullført denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare begrepet "ungdom"
 • beskrive hva som kjennetegner ungdomskulturer
 • reflektere over hva som former en ungdomskultur
 • presentere en valgt subkultur du har fordypet deg i
Ungdomskultur før og no

Ungdomskultur før og no

Marthe Johanne Moe, Lene Lie
Læringsstien går i djupna på omgrepet ungdom og ser på kva som har prega ungdomskulturar gjennom tidene.

Kva vil det seie å vere ein ungdom? Ungdomgenerasjonane har gjennom tidene vore ganske ulike, men dei har også hatt noko til felles: Dei har markert avstand til foreldregenerasjonen på ulikt vis. Når du har fullført denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare omgrepet "ungdom"
 • beskrive kva som kjenneteiknar ungdomskulturar
 • reflektere over kva som formar ein ungdomskultur
 • presentere ein vald subkultur du har fordjupa deg i
Planlegg en læringssti

Planlegg en læringssti

Albertine Aaberge
En læringssti som forteller hva en læringssti er, og hvordan du planlegger en læringssti som gir et godt læringsutbytte.

Formålet med en læringssti er å organisere læringsprosessen innen et emne på en strukturert og oversiktlig måte som gir god læring.

En læringssti vekker elevens forkunnskaper og tar eleven med gjennom ulike læringsaktiviteter. Konkrete læringsmål forteller hva eleven skal kjenne til, kunne utføre og forstå når læringsøkten er gjennomført.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • forstå grunntanken i den pedagogiske oppbyggingen av en læringssti som publiseres på NDLA
 • vite at baklengs planlegging dreier seg om å skape tett sammenheng mellom læringsmål, læringsaktiviteter og evaluering av læring
 • kunne planlegge innhold og progresjon i en egen læringssti
Merkevarebygging

Merkevarebygging

Tone Hadler-Olsen
I denne læringsstien lærer du hva som kjennetegner en merkevare, og hvordan du kan bruke konkurransemidlene i merkevarebygging.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva merkevare og merkevarebygging er
 • vite hva som kjennetegner en sterk merkevare
 • kjenne til ulike virkemidler i merkevarebygging
 • planlegge bygging av merkevare
 • forstå hvordan forbrukeren kan påvirkes, gjennom kjennskap til forbrukeradferd
 • diskutere/drøfte merkevare i samfunnet
Lær deg å lære

Lær deg å lære

Marthe Johanne Moe
Kva kan du gjere for å lære betre? Denne læringsstien gir deg fleire konkrete råd.

Kva vil det seie å ha lært noko? Og kva er den beste måten å lære seg noko nytt på? Etter å ha fullført denne læringsstien skal du

 • vite kva det vil seie å ha lært noko
 • kjenne til fleire ulike læringsstrategiar
 • kunne bruke læringsstrategiar på ulike teksttypar
 • forstå kva du kan gjere for å lære betre, sjå samanhengar og gå i djupna
Lær deg å lære

Lær deg å lære

Marthe Johanne Moe
Hva kan du gjøre for å lære bedre? Denne læringsstien gir deg flere konkrete råd.

Hva vil det si å ha lært noe? Og hva er den beste måten å lære seg noe nytt på? Etter å ha fullført denne læringsstien skal du

 • vite hva det vil si å ha lært noe
 • kjenne til flere ulike læringsstrategier
 • kunne anvende læringsstrategier på ulike teksttyper
 • forstå hva du kan gjøre for å lære bedre, se sammenhenger og gå i dybden
Kan en 16-åring redde klimaet?

Kan en 16-åring redde klimaet?

Thomas Bedin, Inga Berntsen Rudi, Marion Federl, Sonja Nygaard Joki, Albertine Aaberge, Marthe Johanne Moe
I denne tverrfaglige læringsstien møter du fagstoff fra flere fag som skal hjelpe deg til å forstå klimadebatten og kunne fremme egne synspunkt.

Hvor trygg ville du følt deg i en debatt om klima og klimaendringer? I denne tverrfaglige læringsstien møter du fagstoff fra naturfag, norsk, engelsk og samfunnsfag. Etter å ha gjennomført læringsstien skal du

 • kunne forklare drivhuseffekt, global oppvarming og klimaendringer
 • ha kunnskap om hva du selv kan gjøre for å bremse klimaendringene
 • vite hva du kan gjøre for å påvirke de som tar beslutninger
 • kunne reflektere over hva som påvirker troverdigheten til en person eller en organisasjon
 • kunne bruke kunnskapen om klima til gjøre deg opp en egen mening om klimaspørsmålet
 • forstå at også du kan gjøre en forskjell  i kampen mot klimaendringene
Kan ein 16-åring redde klimaet?

Kan ein 16-åring redde klimaet?

Thomas Bedin, Inga Berntsen Rudi, Marion Federl, Sonja Nygaard Joki, Albertine Aaberge, Marthe Johanne Moe
I denne tverrfaglige læringsstien møter du fagstoff frå fleire fag som skal hjelpe deg til å forstå klimadebatten og kunne fremme eigne synspunkt.

Kor trygg ville du følt deg i ein debatt om klima og klimaendringar? I denne tverrfaglege læringsstien møter du fagstoff frå naturfag, norsk, engelsk og samfunnsfag. Etter å ha gjennomført læringsstien skal du

 • kunne forklare drivhuseffekt, global oppvarming og klimaendringar
 • ha kunnskap om kva du sjølv kan gjere for å bremse klimaendringane
 • vite kva du kan gjere for å påverke dei som gjer vedtak
 • kunne reflektere over kva som påverkar truverdet til ein person eller ein organisasjon
 • kunne bruke kunnskapen om klima til gjere deg opp ei eiga meining om klimaspørsmålet
 • forstå at også du kan gjere ein skilnad i kampen mot klimaendringane