Nasjonal digital læringsarena
placeholder

Bærekraftig utvikling for alle

I denne læringsstien skal du lære mer om den sosiale dimensjonen ved bærekraftig utvikling, og hvordan vi kan skape en bærekraftig utvikling for alle.

Bærekraftig utvikling har en sosial dimensjon som handler om å sikre alle mennesker muligheten til å leve et anstendig liv. Men hvem kan og bør ta hovedansvaret når verden skal bli mer bærekraftig, og vi skal få ned klimagassutslippene?

I denne læringsstien skal du lære mer om den sosiale dimensjonen, forskjeller i verden og sosial sårbarhet. I tillegg skal du få reflektere over om land som er godt utviklet, har et større ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling enn andre land.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført læringsstien, skal du

 • kunne forklare hva den sosiale dimensjonen ved bærekraftig utvikling handler om
 • forklare begrepet sosial sårbarhet
 • vurdere hva vi kan gjøre for å bedre den sosiale sårbarheten lokalt, regionalt og globalt
 • reflektere over hvem som kan og bør gjøre hva når verden skal bli mer bærekraftig
placeholder

Er vi i menneskets tidsalder?

I denne læringsstien skal du lære om menneskets tidsalder, antropocen, og undersøke om teknologi kan hjelpe oss til å bli bærekraftige.

I denne læringsstien skal du få lære mer om begrepet antropocen, og hvordan vi mennesker forvalter jordkloden. Kan vi gjøre dette bærekraftig, og kan teknologi hjelpe oss med det?

Læringsmål:

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

 • forklare begrepene teknologi, antropocen og den store akselerasjonen
 • diskutere om det er riktig å si at vi nå er inne i menneskets tidsalder
 • vurdere om nærmiljøet ditt i stor eller liten grad er preget av menneskelig aktivitet
 • reflektere over hvordan teknologi kan hjelpe oss til å bli mer bærekraftige, og hvilke utfordringer teknologisk utvikling kan skape
Etos, patos og logos

Etos, patos og logos

Elin Marie Voie
En enkel innføring i retorikk.

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du

 • kunne forklare hva retorikk er
 • kjenne til de tre retoriske appellformene etos, patos og logos
 • ha trent på å anvende disse appellformene  
 • kjenne igjen ulik argumentasjon i tekster
 • kunne lage din egen tale der du anvender retoriske virkemidler

 

Mangfoldskompetanse

Mangfoldskompetanse

Eivind Sehested Zakariassen, Viviana Martinez
I denne læringsstien skal du bli bedre kjent med begrepet mangfold, og hva slags kompetanse vi bør ha når vi lever i et mangfoldig samfunn.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • forstå hva som ligger i mangfoldsbegrepet
 • forstå hvorfor vi trenger kompetanse, og hva slags kompetanse vi trenger
 • vite noe om hvordan vi kan øve opp slik kompetanse
Funksjonsmangfold

Funksjonsmangfold

Karl Henrik Aanesen
Det fins et stort funksjonsmangfold i samfunnet vårt. Lær om utfordringene unge med funksjonsnedsettelser kan møte, og hvordan vi kan løse dem.

Det finnes et stort funksjonsmangfold i samfunnet vårt. Dette mangfoldet er ikke alltid like synlig, og de av oss som har en funksjonsnedsettelse, kan møte ulike utfordringer.

I denne læringsstien skal du

 • få kunnskap om funksjonsnormen, funksjonsmangfold og funksjonsnedsettelser
 • reflektere over normene og forventningene ungdom med funksjonsnedsettelser kan møte
 • utforske hvilke utfordringer og fordommer minoritetsungdommer kan stå overfor
 • diskutere hva du, skolen og samfunnet kan gjøre for at alle skal bli inkludert

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet press og stress.

Læringsstien er laget i samarbeid med Unge funksjonshemmede, en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner som representerer ungdom med synlig og usynlig funksjonshemning eller kronisk sykdom.

Sportsvasking

Sportsvasking

Are Fridtjof Førsund
I denne læringsstien skal du lære hva sportsvasking er og diskutere ulike eksempler.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva sportsvasking er
 • kunne kjenne igjen sportsvasking når du ser det
 • kunne reflektere over hva som kan gjøres for å stoppe sportsvasking, og hvem som har ansvar for å gjøre det
Ytringsfrihet under press

Ytringsfrihet under press

Tor Ivar Utvik
Hva menes med ytringsfrihet og pressefrihet? Er ytringsfriheten truet?

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til hva ytringsfrihet er, og hvorfor ytringsfrihet er så viktig
 • kjenne til hvorfor Nobels fredspris ble utdelt til Maria Ressa og Dmitrij Muratov
 • kjenne til hvordan pressefrihet og ytringsfrihet er under press i flere land
 • kunne diskutere ulike problemstillinger knyttet til ytringsfrihet med utgangspunkt i forskjellige fag
Ytringsfrihet, sensur og grenser

Ytringsfrihet, sensur og grenser

Tor Ivar Utvik
I denne læringsstien skal du undersøke hva ytringsfrihet er, og hva som begrenser ytringsfriheten.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til hva ytringsfrihet, satire og karikaturer er.
 • kjenne til sammenhengen mellom demokrati, ytringsfrihet og samfunnskritikk.
 • kunne se hvordan karikaturer og satire både kan sparke oppover og nedover.
 • kunne diskutere ulike problemstillinger tilknyttet ytringsfrihet med utgangspunkt i forskjellige fag
placeholder

Ytringsfrihet, karikaturer og demokrati

Tor Ivar Utvik
Hva er ytringsfrihet? Bør ytringsfriheten ha noen grenser?

https://ed.ndla.no/subject-matter/learning-resource/34876/edit/nb