Universell utforming

Universell utforming

Johannes Leiknes Nag
Læringssti om universell utforming. Hvorfor er det nødvendig, og hvordan tilpasse webelementer på en nettside?

Universell utforming handler om å utvikle løsninger som er brukervennlige for alle brukergrupper. I medieproduksjon må vi ta hensyn til universell utforming på mange områder. Ofte kan det dreie seg om teknisk utførelse, men det kan vel så gjerne være rent designmessig arbeid.

 

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

 • kjenne til hvilke krav som stilles til universell utforming, og hvem som må forholde seg til dem

 • forstå hvorfor nettsider skal utformes universelt

 • kunne tilpasse design og funksjonalitet på en nettside slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming

Analyse av bedriftskultur

Analyse av bedriftskultur

Live Marie Toft Sundbye
Vi må kunne analysere hva en bedriftskultur inneholder, om vi ønsker å vite hvorfor den er god eller dårlig, og om det er nødvendig å forandre den.

I denne læringsstien lærer du om kultur generelt og bedriftskultur spesielt. I tillegg lærer du hvordan vi kan analysere hva en kultur inneholder, og hvordan vi kan forandre den dersom vi mener det er nødvendig.

 

Når du har vært gjennom læringsstien, skal du

 • kunne foreta en enkel analyse av en bedriftskultur
 • kunne drøfte aktuelle tiltak som ledelsen kan iverksette for å utvikle organisasjonskulturen
Diskursanalyse

Diskursanalyse

Marthe Johanne Moe
En diskursanalyse ser på samspillet mellom teksten, konteksten og språket i bruk. Hvilke tenkemåter og holdninger bygger teksten på?

I diskursanalysen skal vi se nærmere på forholdet mellom tekst og kontekst. Hvilke tenkemåter og holdninger bygger teksten på? Det kan vi finne ut ved å analysere alt fra selve teksten, til tekstens kontekst og kulturell kontekst.

Etter å ha gjennomført denne læringsstien skal du

 • kunne forklare hva som menes med begrepet diskurs
 • vite hva som påvirker hvordan vi forstår tekster
 • ha gjennomført en diskursanalyse

 

Kunsten å overbevise

Kunsten å overbevise

Marthe Johanne Moe
Lær deg hvordan du kan bruke ulike midler for å lage en overbevisende tekst.

Retorikk er læren om talekunst. Det handler først og fremst om kunsten å overbevise. Denne læren har sin opprinnelse i antikken. I dag bruker vi retorikk på som verktøy for å skape og vurdere flere teksttyper.

Etter å ha fullført denne læringsstien skal du kunne

 • beskrive og bruke retorikkens fem arbeidsfaser
 • forklare hvordan appellformene påvirker kommunikasjon og bruke kunnskapen i produksjon av egen tekst
 • ta hensyn til situasjonen når du skal argumentere
 • skrive manus til en argumenterende tekst
Psykisk utviklingshemming

Psykisk utviklingshemming

Hege Nikolaisen
I denne læringsstien skal du jobbe med fagstoff og oppgaver til tema psykisk utviklingshemming. 

Etter å ha jobbet med denne læringsstien skal du:

 

 • ha kjennskap til diagnoser innenfor psykisk utviklingshemming
 • vurdere viktigheten av rollen din som barne- og ungdomsarbeider 
 • kunne planlegge aktiviteter tilpasset den enkeltes funksjonsnivå 
 • øke forståelsen din rundt viktigheten av respekt, toleranse, kommunikasjon og verdighet i arbeidet ditt med personer med psykisk utviklingshemming. 
Forskningsprosessen

Forskningsprosessen

Ragna Marie Tørdal
En innføring i ulike faser i en forskningsprosess for elever i videregående skole.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du ha fått god innsikt i de ulike trinnene i en forskningsprosess.

Denne kunnskapen kan du ta med deg i arbeidet med fordypning i emner innen samfunnsfag og humanistiske fag.

Innholdet i læringsstien er utarbeidet for NDLA av Holbergprisen i skolen, som hvert år avholder en konkurranse der de deler ut priser til de beste elevforskningsprosjektene innen disse fagfeltene.

Dramaet: Fra Ibsen til Fosse

Dramaet: Fra Ibsen til Fosse

Marion Federl
En læringssti om modernistiske dramaer.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • ha kunnskap om modernistisk og postmodernistisk litteratur
 • kjenne til viktige verk av Bertolt Brecht og Samuel Beckett
 • kjenne til viktige verk av Henrik Ibsen og Jon Fosse, og kunne plassere disse inn i en kulturhistorisk sammenheng
Romanen: Fra indre virkelighet til medievirkelighet

Romanen: Fra indre virkelighet til medievirkelighet

Marion Federl
En læringssti om modernistisk og postmodernistisk litteratur.

Velg noen oppgaver i denne læringsstien som du vil jobbe spesielt med.

Når du har fullført læringsstien, skal du

 • vite hva som kjennetegner moderistisk og postmodernistisk litteratur
 • kjenne til noen sentrale modernistiske og postmodernistiske romaner
 • kunne peke på modernistiske trekk i romaner av Knut Hamsun og Tarjei Vesaas
 • kunne peke på noen postmodernistiske trekk i romanene til Erlend Loe
Lyrikk: Fra by-slam til poesi-slam

Lyrikk: Fra by-slam til poesi-slam

Marion Federl
En læringssti om modernistisk lyrikk.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til modernistisk litteratur
 • ha kjennskap til noen sentrale norske modernistiske lyrikere
 • ha kjennskap til noen sentrale internasjonale modernistiske lyrikere
 • kunne identifisere modernistiske trekk i noen utvalgte dikt
Hysterisk realisme og postmodernisme

Hysterisk realisme og postmodernisme

Ragna Marie Tørdal
Noen av 2000-tallets forfattere dokumenterer virkeligheten så omfattende, at det kan kalles "hysterisk realisme", med en tydelig postmodernistisk undertone.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva som kjennetegner litteratur som omtales som "hysterisk realisme"
 • kjenne til noen litterære verk i denne kategorien
 • vite hva som kjennetegner postmodernistisk litteratur, og forstå sammenhengen mellom hysterisk realisme og postmodernisme
 • kunne gjennkjenne realistiske og postmoderne trekk i tekster av Olaug Nilsen, Tore Renberg og Karl Ove Knausgård