Havbunn

Havbunn

Sissel Paaske
Læringssti for emnet Havbunnsløsninger.

I denne læringsstien skal vi se nærmere på utstyret som brukes i havbunnsinstallasjoner, og hva som skiller dem fra overflateanlegg.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • beskrive utstyret som brukes for havbunnskompletterte brønner

 • forklare ulikhetene mellom et havbunnsanlegg og et overflateanlegg for produksjonsbrønner
Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk

Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk

Karl Henrik Aanesen
Bli kjent med konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. Diskuter styrker og svakheter og bruk dem til å løse ulike etiske problemstillinger.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • kunne beskrive sentrale kjennetegn på konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk
 • kunne bruke konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk til å diskutere aktuelle etiske problemstillinger
 • kunne diskutere styrker og svakheter ved konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk som etiske modeller.
Lineære funksjoner

Lineære funksjoner

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoffet som gir en introduksjon til emnet lineære funksjoner.

Her har vi samlet fagstoffet som gir en introduksjon til emnet lineære funksjoner. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
 • omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar
Lineære funksjoner

Lineære funksjoner

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoff der du kan lære om lineære funksjoner eller rette linjer.

Her har vi samlet fagstoff der du kan lære om lineære funksjoner eller rette linjer. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar
Vanlege nynorskfeil 3: pronomen og bestemmarord

Vanlege nynorskfeil 3: pronomen og bestemmarord

Åsa Abusland, Marion Federl
Øv deg på å få bort dei mest vanlege feila vi gjer med pronomen og bestemmarord på nynorsk.

Når du har lært deg reglane og gjort alle øvingane i denne læringsstien, skal du

 • kunne unngå dei mest vanlege feila i pronomen og bestemmarord på nynorsk
Grønnveggsproduksjon

Grønnveggsproduksjon

Atle Kold Hansen
Om hvordan bruke grønnvegg i produksjon av video.

Etter arbeidet med denne læringstien skal du:

 • kjenne til de ulike fasene i en grønnveggsproduksjon
 • kunne planlegge og gjennomføre opptak av video med grønnvegg
 • kunne sette grønnveggsopptak sammen med andre opptak
 • forstå og vurdere hvordan grønnveggsteknikk blir brukt kreativt i ulike produksjoner med levende bilder
placeholder

Lag podkast

Tron Bårgård
Bruk virkemidler som passer sjangeren, og skap nærhet til lytteren.

Etter at du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • vite hva forskjellen er på panel podkast og historiefortellende podkast.
 • kunne vurdere bruk av virkemidler i en bestemt sjanger
 • kunne skape nærhet i lydproduksjoner
 • kunne velge sjanger og treffe en bestemt målgruppe med et podkast-konsept
 • kunne planlegge og gjennomføre produksjon av en podkast
 • forstå hvilke kvaliteter ved en podkast som engasjerer et publikum

Påvirkning fra sosiale medier?

Påvirkning fra sosiale medier?

Albertine Aaberge
Hvilken markedsføring opplever du i sosiale medier og hvilken sammenheng er det til de personlige dataene dine?

Etter arbeidet med denne læringstien skal du

 • vite hva som kjennetegner markedsføring til barn og unge i sosiale medier
 • undersøke hvilken markedsføring dere er eksponert for i sosiale medier
 • forstå hvordan markedsføring i sosiale medier er knyttet til dine personlige data
Opphavsrett og personvern

Opphavsrett og personvern

Ragna Marie Tørdal, Tom Knudsen
En læringssti om opphavsrett og personvern.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • forstå hva et åndsverk er, og kjenne til viktige prinsipper i åndsverkloven
 • vite hva opphavsrett innebærer, og hvordan opphavsrettigheter kan merkes ved publisering
 • forstå hvorfor personvern er viktig, og kjenne til viktige prinsipper i personvernloven
 • vite hvilke regler som gjelder for publisering av bilder, og kunne anvende disse reglene i egen produksjon

 

Forskning

Forskning

Kristin Bøhle
I denne læringsstien skal du lære om naturvitenskapelige arbeidsmetoder, måleusikkerhet og kildekritikk.

I denne læringsstien skal du lære om naturvitenskapelige arbeidsmetoder, måleusikkerhet og kildekritikk. Dette er nyttig bakgrunnskunnskap som du trenger til alt arbeid med naturfag.

 

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til naturvitenskapelige arbeidsmetoder og kritisk kildebuk
 • kunne planlegge og gjennomføre ulike undersøkelser der du kan identifisere variabler og begrense måleusikkerhet
 • forstå hvordan modeller kan brukes, og at de har begrenset gyldighet