Opphavsrett og personvern

Opphavsrett og personvern

Ragna Marie Tørdal, Tom Knudsen
En læringssti om opphavsrett og personvern.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 • forstå hva et åndsverk er, og kjenne til viktige prinsipper i åndsverkloven
 • vite hva opphavsrett innebærer, og hvordan opphavsrettigheter kan merkes ved publisering
 • forstå hvorfor personvern er viktig, og kjenne til viktige prinsipper i personvernloven
 • vite hvilke regler som gjelder for publisering av bilder, og kunne anvende disse reglene i egen produksjon

 

Forskning

Forskning

Kristin Bøhle
I denne læringsstien skal du lære om naturvitenskapelige arbeidsmetoder, måleusikkerhet og kildekritikk.

I denne læringsstien skal du lære om naturvitenskapelige arbeidsmetoder, måleusikkerhet og kildekritikk. Dette er nyttig bakgrunnskunnskap som du trenger til alt arbeid med naturfag.

 

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 • kjenne til naturvitenskapelige arbeidsmetoder og kritisk kildebuk
 • kunne planlegge og gjennomføre ulike undersøkelser der du kan identifisere variabler og begrense måleusikkerhet
 • forstå hvordan modeller kan brukes, og at de har begrenset gyldighet  
Profesjonell kommunikasjon om farger og ulike fargesystem

Profesjonell kommunikasjon om farger og ulike fargesystem

Inger Gilje Sporaland, Ellen Johansen, Kari Roksvaag Rønning
Nøyaktig kommunikasjon om farger er viktig i alt arbeid med fargesetting. Til dette brukes ulike fargesystem, blant annet CMYK og RGB.

Når vi snakker om farger, er det viktig å kunne gjøre dette på en presis måte. RGB og CMYK er to ulike fargesystem som brukes i mediebransjen. Det additive systemet RGB baserer seg på lysfarger og brukes på skjerm. Mens CMYK er trykkfarger.

Læringsmål:

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du:

 • Bli bevisst på hvordan vi kommuniserer om farger
 • Kunne karakterisere en farge i forhold til:
   • kulør (hue)
   • metning (sauration)
   • valør (brightness)
 • Bruke ulike fargeegenskaper til å lage fargepaletter
 • Forstå forskjellen på additiv og subtraktiv fargeblanding
 • Forstå hvordan CMYK og RGB er bygget opp og hvordan grunnfargene brukes i fargeverdier.
 • Kjenne til CIE lab og spesialfarger
For godt til å være sant?

For godt til å være sant?

Marthe Johanne Moe
Noen ganger er en nyhet for god til å være sann. Lær deg å avdekke falske nyheter og hindre spredning.

Hvor mye stoler du på det som dukker opp på sosiale medier? Du og andre deler andres innhold, ofte uten å tenke over om innholdet er sant. I denne læringsstien skal du arbeide med en konkret sak. Etter å ha fullført stien skal du:

 • kunne forklare hva falske nyheter er og hvordan de spres
 • vite hvordan du kan gå fram for å avdekke falske nyheter og hindre at de blir spredt
 • kjenne til hvordan kunnskap i flere fag kan hjelpe deg til å være en kildekritisk og aktiv medborger
Merkevarebygging

Merkevarebygging

Tone Hadler-Olsen
I denne læringsstien lærer du hva som kjennetegner en merkevare og hvordan du kan bruke konkurransemidlene i merkevarebygging.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

 • vite hva merkevare og merkevarebygging er
 • vite hva som kjennetegner en sterk merkevare
 • kjenne til ulike virkemidler i merkevarebygging
 • planlegge bygging av merkevare
 • forstå hvordan forbrukeren kan påvirkes, gjennom kjennskap til forbrukeradferd
 • diskutere/drøfte merkevare i samfunnet
Les en roman!

Les en roman!

Jorunn Øveland Nyhus
Forslag til en framgangsmåte du kan bruke for å analysere en roman. De ulike deloppgavene gir deg et godt grunnlag for en skriftlig analyse.

Når du har arbeidet med denne læringsstien, kan du

 • skrive et handlingsreferat
 • reflektere over hva miljøskildringa forteller oss om samfunnet og stedene romankarakterene lever i
 • forklare sentrale begreper om personkarakteristikk og bruke dem i egen skriving om personkarakteristikk
 • identifisere forteller og synsvinkel i romanen og si noe om hvordan disse forfattervalga påvirker vår opplevelse av handling og personer
 • reflektere over tema(er) og budskap
 • redegjøre for kronologi, spenningskurve og framstillingsmåter i en roman
 • lage tolkningspåstander om en roman
 • bruke modaliteter som tegning, emoji og bilde for å uttrykke sider ved romanen
 • skrive en enkel romananalyse
Lineære modeller og lineær regresjon

Lineære modeller og lineær regresjon

Bjarne Skurdal
Her har vi samlet fagstoff der du kan lære om lineære modeller og lineær regresjon.

Her har vi samlet fagstoff der du kan lære om lineære modeller og lineær regresjon. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data
 • analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske modellar
 • utforske matematiske modellar, samanlikne ulike modellar som beskriv same praktiske situasjon, og vurdere kva for informasjon modellane kan gje, og kva for gyldigheitsområde og avgrensingar dei har
 • bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon
 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar

 

Gjennomføring: Lys, lysstyring og stikkontakter

Gjennomføring: Lys, lysstyring og stikkontakter

Steinar Olsen
Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av oppkobling av forskjellige installasjoner med lys, lysbrytere og stikkontakter. Det skal installeres skjult og åpent. I tillegg skal det utarbeides anleggsdokumentasjon.


I dette læringsoppdraget skal følgende installasjoner gjennomføres:

• 1-polt bryter som styrer glødelampe på soverom
• 2-polt bryter som styrer glødelampe på bad
• Serievender som styrer en glødelampe og benkarmatur på kjøkken
• Veksel- og mellomvender som styrer lysstoffarmatur i en gang

 

Alle installasjoner skal i tillegg inneholde stikkontakt. To av installasjonene skal utføres som åpen installasjon og to som skjult.

 

Anleggsdokumentasjon:

Installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabel eller rør. Husk forskjellen på installasjonstegninger for skjult og åpen installasjon. Koplingsskjema med symboler, tilkoblinger og fargekoder.

 

Materialliste:

Du skal komplettere og sluttføre materiallista. Her må du huske å skille mellom utstyr du bruker ved skjult installasjon og åpen installasjon.

 

Fagmessighet:

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normen. Se også instruksjonsvideo.

 

Idriftsetting:

Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter og normer. Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den.

Vanlege nynorskfeil 2: verb

Vanlege nynorskfeil 2: verb

Åsa Abusland, Marion Federl
Øv deg på å få bort dei mest vanlege feila vi gjer med verb i nynorsk.

Når du har lært deg reglane og gjort alle øvingane i denne læringsstien, skal du

 • kunne unngå dei mest vanlege feila i verb på nynorsk
Samsvarsbøying

Samsvarsbøying

Åsa Abusland, Marion Federl
I nynorsk har vi samsvarsbøying av perfektum partisipp. Lær deg reglane og øv på dei.

Når du har lært deg reglane og gjort alle øvingane i denne læringsstiene, skal du

 • vite kva samsvarsbøing er
 • kjenne reglane for samsvarsbøying av perfektum partisipp
 • kunne bruke samsvarbøying i eigne tekstar